HOMEPAGE


 

2024-03-21
Group photo 2024
2023-05-12
Workshop in Frascati 2023
2022-05-12
Department of Experimental Particle Physics and Applications group photo 2022
2022-05-12
Total-body J-PET and Theranostic Center group photo 2022
2021-04-26
Total-body J-PET and Theranostic Center group photo 2021
2019-09-25
J-PET meeting in Frascati
2018-05-10
Group photo 2018
2016-12-13
Group photo 2016
2015-02-11
J-PET Meeting in Collegium Maius
2013-09-28
Group Meeting in Zakopane

Tematyka badawcza:


Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie fizyki cząstek i fizyki medycznej. Obecnie rozwijamy technologię detekcji promieniowania jądrowego i rekonstrukcji obrazów w celu zbudowania ekonomicznego tomografu PET do jednoczesnego obrazowania dynamiki metabolizmu w całym ciele człowieka, oraz w celu opracowania obrazowania pozytonium: nowej metody diagnostycznej wynalezionej w naszym Zakładzie. Pozytonium jako nowy biomarker obrazowy daje nadzieję na wykonywanie wirtualnej biopsi in vivo, w oparciu o pomiar właściwości atomów pozytonium powstających w komórkach w trakcie wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Urządzenia, które projektujemy i wytwarzamy, pozwalają nam także na eksperymentowanie z atomami pozytonium, np. w celu testowania symetrii dyskretnych w Naturze, takich jak symetria między materią i antymaterią, czy symetria odwrócenia w czasie. Prowadzimy także badania nad rozwojem terapii borowo-neutronowej (BNCT) w celu polepszenia terapii przeciwnowotworowej.

Research thematic:


The Department's team conducts interdisciplinary research in the field of particle physics and medical physics. We are currently developing nuclear radiation detection and image reconstruction technology to build an economic total-body PET tomograph from plastic scintillators for simultaneous imaging of metabolic dynamics throughout the human body, and to develop positronium imaging: a new diagnostic method invented in our Department. Positronium as a new imaging biomarker gives hope for performing a virtual biopsy in vivo, based on the measurement of the properties of positronium atoms formed in cells during positron emission tomography (PET). The devices we design and manufacture also allow us to conduct basic physics experiments with positronium atoms, for example, to test discrete symmetries in Nature, such as the symmetry between matter and anti-matter or the time-reversal symmetry. We also conduct research on the development of boron neutron capture therapy (BNCT) in order to improve cancer therapy.

Highlighted articles

  1. Discrete symmetries tested at 10^-4 precision using linear polarization of photons from positronium annihilations
  2. Colloquium: Positronium physics and biomedical applications
  3. Positronium imaging with the novel multiphoton PET scanner
  4. Testing CPT symmetry in ortho-positronium decays with positronium annihilation tomography
  5. Positronium in medicine and biology
  6. Etaprime and Eta Mesons with Connection to Anomalous Glue

Contact:

+48 12 664 4572
+48 12 634 2038
agnieszka.wach@uj.edu.pl
https://koza.if.uj.edu.pl